Voorwaarden

1 Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht:

 1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking te stellen;
 2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
 3. Voor het verblijf met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
 4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
 5. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.

 

2 Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
 2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
 4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 5. Zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;
 6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

 

3 Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

 

4 Annulering huurder

 1. Huurder dient schriftelijk of per email te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 1. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
 2. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

 

5 Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
 3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
 4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode

 

6 Kosten tijdens verhuur

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.

 

7 Schade

 1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.

 

8 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is

bevoegd van geschillen kennis te nemen. In- dien terzake eengeschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantieworden voorgelegd.